Minimalna plača

V petek, 13. januarja 2023, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen sklep ministra, v skladu s katerim je bruto minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2023, višja za 12 % in znaša 1.203,36 €.

Neto minimalna plača za samsko osebo brez otrok po novem znaša 878,48 €. Povišanje tega zneska za 12,85 % (s predhodnih 778,48 €), pa ob spremembi zneska (bruto) minimalne plače vključuje tudi učinek letošnjih sprememb dohodninske zakonodaje.

Začasno in občasno delo dijakov, študentov in upokojencev

Novemu znesku minimalne plače bo sledila ustrezna zakonsko določena prilagoditev najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev. Znesek najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev se bo tako predvidoma povišal z dosedanjih 6,17 € na 6,92 €.

 

SPREMEMBE UREDBE O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

  1. Terenski dodatek

Povračilo stroškov za delo na terenu do višine 5,84 € na dan (velja za obdobje od 1. 1. 2023 dalje; prej 4,49 € na dan) se ne všteva v davčno osnovo, če je izplačano delojemalcu, ki najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca, če delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje. Če delodajalec ne zagotovi prehrane in prenočevanja, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov v višini, kot je z uredbo določeno za dnevnice in prenočevanje na službenem potovanju.

  1. Nadomestilo za ločeno življenje

Nadomestilo za ločeno življenje, izplačano delojemalcu, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino in zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine, se ne všteva v davčno osnovo v višini 434 € na mesec (velja za obdobje od 1. 1. 2023 dalje; prej 334 € na mesec) oziroma sorazmerni del zneska, če delavec prebiva ločeno od družine manj kot mesec dni.

  1. Dnevnice za službene poti v domovini (za obdobje od 1. 1. 2023 dalje)
Službeno potovanje nad 12 do 24 ur nad 8 do 12 ur nad 6 do 8 ur
v Sloveniji 27,81 € (prej 21,39 €) 13,88 € (prej 10,68 €) 9,69 € (prej 7,45 €)
V Sloveniji – zajtrk plačan zmanjšanje 10 % zmanjšanje 15 % /
V Sloveniji – zajtrk plačan 25,03 € (prej 19,25 €) 11,80 € (prej 9,08 €) 9,69 € (prej 7,45 €)

 

  1. Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, ki se ne všteva v davčno osnovo, je bila za izplačila do 31. 12. 2022 določena v fiksnem znesku, za izplačila po tem datumu pa se v skladu s spremembo 9. člena uredbe določi v odstotku zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, in sicer:

za izplačila po 31. 12. 2022 za izplačila do 31. 12. 2022
za 10 let delovne dobe 30% PP v RS 590,88 €* 460 €
za 20 let delovne dobe 45% PP v RS 886,32 €* 689 €
za 30 let delovne dobe 60% PP v RS 1.181,75 €* 919 €
za 40 let delovne dobe 75% PP v RS 1.477,19 €* 919 €

* po podatkih SURS je zadnja znana povprečna letna plača, preračunana na mesec, za leto 2021, ki znaša 1.969,59 €.

 

  1. Odpravnina ob upokojitvi

V skladu s 7. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina ob upokojitvi do višine, ki jo določi vlada. Ta višina po 10. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja za izplačila po 31. 12. 2022 znaša 300 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar znaša 5.908,77 €, (za izplačila do 31. 12. 2022 velja znesek  4.063 €). Če delodajalec izplača odpravnino ob upokojitvi v višjem znesku kot je določen v uredbi, se znesek odpravnine v delu, ki presega neobdavčen del, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 

  1. Plačilo dijakom in študentom

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo po predpisih, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se za obdobje od 1. 1. 2023 dalje ne vštevajo v davčno osnovo do višine 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar znaša 295,44 € za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (do 31. 12. 2022 se ne všteva v davčno osnovo v fiksnem znesku 172 €). Če dijak oziroma študent obvezno praktično delo v obdobju enega meseca ne opravlja cel mesec, se neobdavčen znesek sorazmerno zmanjša, glede na razmerje med številom opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu.

Osnova za prispevke po določbi 55.a člena ZZVZZ je vsak posamezen prejet dohodek, če ni oproščen dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino. V obravnavanem primeru je dohodek nagrada, ki jo prejme dijak ali študent na obvezni praksi, pri čemer pa se v osnovo za izračun dohodnine všteva znesek, ki presega znesek, določen s strani vlade, torej znesek, ki presega 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec, torej 295,44 € za obdobje od 1. 1. 2023 (prej 172 € mesečne nagrade). Navedeno pomeni, da je s prispevkom za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % obremenjen celoten dohodek.

Vir: FURS

______________________________

Ponovno pa moramo poudariti, da Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih prihodkov iz delovnega razmerja določa samo najvišji znesek povračil, ki ni obdavčen. Delodajalec je še vedno dolžan upoštevati pravila, ki so opredeljena v kolektivni pogodbi, ki ga zavezuje. Če ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, je dolžan upoštevati pravila, ki jih je zapisal v interne akte in ki ne smejo biti nesorazmerna s pravili, zapisanimi v kolektivni pogodbi za najbližjo sorodno dejavnost.

Kako imate vi urejeno to področje in katera pravila upoštevate v vašem podjetju?

 

Sanja Miljuš Herman, univ. dipl. prav.