Delodajalci se vse pogosteje odločajo, da ob koncu uspešnega poslovnega leta svoje zaposlene nagradijo za vložen trud, s katerim so pripomogli k uspehu celotnega podjetja. Tovrstna zahvala ima zanje tudi motivacijski učinek. Za delodajalca pa je pomembno, da pozna možnosti, ki mu jih na tem področju nudi zakonodaja.

V Sloveniji nagrajevanje poslovne uspešnosti urejata zakona Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o dohodnini. Prvi opredeljuje, da je plača zaposlenega sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu. Prav tako imajo zaposleni pravico do dodatka na delovno dobo.

Zakon o delovnih razmerij ne določa meril uspešnosti

Če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, je plačilo za poslovno uspešnost sestavni del plače. Večina kolektivnih pogodb dejavnosti določa, da mora delodajalec s kolektivno pogodbo na ravni delodajalca, v splošnem aktu ali v pogodbi o zaposlitvi določiti oz. se dogovoriti za pogoje, način in višino plačila na podlagi poslovne uspešnosti. Nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti sicer delodajalcu in sindikatu nalagajo, da se o kriterijih za določitev tega plačila dogovorita.

Zakon o delovnih razmerjih pa v nobenem delu ne določa kdaj se šteje, da je delodajalec uspešno posloval. V zasebnem sektorju se poslovna uspešnost praviloma meri z dobičkonosnostjo, kar je tudi delodajalčev cilj. Pomembno je, da on določi, v katerih primerih se bo štelo, da je v posameznem poslovnem letu, kvartalu ali mesecu posloval uspešno.

Izplačilo poslovne uspešnosti ob vsaki plači, ampak pod določenimi pogoji

Zakon o delovnih razmerjih pa delodajalcu omogoča, da lahko plačilo za poslovno uspešnost izplača zaposlenim ob vsakokratnem izplačilu plače. Po drugi strani pa Zakon o dohodnini določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, in višino, do katere se plačilo za poslovno uspešnost ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Znesek plačila za poslovno uspešnost ni nujno za vse zaposlene enak

Samo dohodek, ki je izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim zaposlenim hkrati, se lahko v skladu z Zakonom o dohodnini šteje kot plačilo za poslovno uspešnost. Pri tem mora delodajalec izpolnjevati vsaj enega od dodatnih pogojev:

  • vsi zaposleni imajo pri delodajalcu pravico do izplačila plačila za poslovno uspešnost, in sta pravica do izplačila plačila za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so zaposleni vnaprej seznanjeni; ali
  • je s kolektivno pogodbo (tako na ravni delodajalca kot na ravni dejavnosti) dogovorjena možnost izplačila plačila za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi kolektivne pogodbe.

Zakon o dohodnini posebej določa, da velja pravica do izplačila poslovne uspešnosti vseh zaposlenih, če so pogoji za pridobitev pravice do izplačila poslovne uspešnosti določeni enotno za vse zaposlene. Zapisano sicer ne pomeni, da mora biti znesek plačila za poslovno uspešnost za vse zaposlene enak. Ob tem se plačilo za poslovno uspešnost ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, samo ko so izpolnjeni zgoraj zapisani pogoji.

Ugodnejša davčna obravnava za izplačila v denarni obliki

V davčno osnovo za obračun dohodnine se sicer všteva znesek, izplačan kot plačilo za poslovno uspešnost, ki preseže višino zadnje objavljene povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Od tega zneska je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine. Od celotnega plačila za poslovno uspešnost je potrebno obračunati in plačati prispevke za socialno varnost zaposlenega in delodajalca. Ugodnejša davčna obravnava velja le za izplačila v denarni obliki.

Iz navedenega sledi, da kadar bo delodajalec želel izplačati plačilo za poslovno uspešnost v enem koledarskem letu v več delih (mesečno, kvartalno ipd.), se samo prvo izplačilo ne bo vštevalo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Od vseh nadaljnjih izplačil je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine.

Poskrbite, da se plačilo za poslovno uspešnost ne bo vštevalo v obračun dohodnine

Delodajalcem, ki ob koncu poslovnega leta želijo nagraditi svoje zaposlene, svetujemo, da čimprej sprejmejo splošni akt, s katerim natančno določijo, v katerih primerih bodo izplačevali plačilo za poslovno uspešnost in pogoje, pod katerimi so zaposleni upravičeni do plačila za poslovno uspešnost. Le tako bodo zagotovili, da se plačilo za poslovno uspešnost ne bo vštevalo v davčno osnovo za obračun dohodnine. Posledično bodo zadovoljni tako delodajalci kot zaposleni.