1. Spremembe zakonov

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, Uradni list RS, št. 10/2017

 • Zakon bo stopil v veljavno 15 dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se bo pričel s 1. januarjem 2018.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A), Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6.10.2017

 • Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6.10.2017 

 • Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 • Določbe spremenjenega prvega odstavka 14. člena, novih tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka spremenjenega 32. člena, spremenjenega prvega odstavka 54. člena, spremenjenih drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 60. člena, spremenjene desete in nove enajste alineje spremenjenega prvega odstavka 65. člena, novega 65.a člena in novega drugega odstavka spremenjenega 129. člena zakona se začnejo uporabljati tri mesece od uveljavitve tega zakona. Do takrat se uporabljajo določbe Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 31/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A), Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27.10.2017

 • Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E), Uradni list RS, št. 65/2017, z dne 20.11.2017

 • Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018.

2. Spremembe podzakonskih predpisov

Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 63/2017, z dne 10.11.2017

 • Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. decembra 2017.

3. Spremembe kolektivnih pogodb dejavnosti

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3.2.2017

 • Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2017 se prične uporabljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije,  Uradni listu RS, št. 6/2017 z dne 10.2.2017

 • Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10.2.2017

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10.3.2017

Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31.3.2017 

Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, Uradni list RS, št. 22/2017, z dne 28.4.2017

 • Spremembe začnejo veljati in se uporabljati 1. maja 2017.

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, Uradni list RS, št. 26/2017, z dne 26.5.2017 

 • Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa prvi dan v naslednjem mesecu po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 1. junija 2017.
 • Delodajalci bodo nove zneske najnižjih osnovnih plač morali upoštevali pri plačah za mesec junij 2017, ki bodo praviloma izplačane v mesecu juliju 2017.

Odpoved Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami,  Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2.6.2017

 • Odpovedni rok v trajanju 6 mesecev prične teči z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7.7.2017

 • Aneks prične veljati z dnem objave. 

Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami,  Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14.7.2017

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, Uradni list RS, št. 40/2017, z dne 21.7.2017

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, Uradni list RS, št. 41/2017, z dne 28.7.2017 

 • Ta kolektivna pogodba začne veljati z dnem podpisa, uporabljati pa se začne prvega dne naslednjega meseca po njeni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je s 1.8.2017.
 • člen te kolektivne pogodbe, ki ureja letni dopust, se začne uporabljati 1. 1. 2018. 

Kolektivna pogodba za lesarstvo, Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20.10.2017 

 • Ta kolektivna pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporabljati pa se začne 1. 11. 2017.

Dodatek št. 11 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20.10.2017

 • Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24.11.2017 

 • Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Aneks številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, Uradni list RS, št. 69/2017, z dne 8.12.2017

 • Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. januarja 2018.

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 17/16, 36/16, 49/16, 35/17)

 • Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati 1. 1. 2018.