Inšpektorat za delo vsako koledarsko leto napove, kam bo usmeril akcije inšpekcijskih pregledov. Običajno so usmerjene na področja, kjer je bilo v preteklem letu ali prej, ugotovljenih največ kršitev. Letos je na seznamu 8 področij, kjer bodo najpogosteje izvajali inšpekcijske preglede.

  1. V letu 2019 Inšpektorat za delo posebno pozornost namenja nadzoru temeljne pravice delavcev. Prav na področju pravice do plačila za delo, je že več let zapored zaznanih največ kršitev. Z njo so povezane tudi številne druge kršitve, kot izdaja pisnega obračuna o plači do plačilnega dne, zato se bo inšpektorat osredotočil tudi nanje.
  2. Kršitvam plačila za delo že več let zapored sledijo kršitve s področja določb o delovnem času in počitkih ter odmorih delavcev. Te se v zadnjih letih zaradi primanjkljaja kadra na trgu povečujejo. Zaradi povečanega obsega dela in povpraševanja, delodajalci vedno bolj obremenjujejo svoje zaposlene in jim kršijo pravice do počitka ter odmora.
  3. Inšpektorat bo poostren nadzor izvajal tudi nad izplačilom regresa in koriščenjem letnega dopusta delavcev (nedolgo nazaj je evropsko sodišče določilo nove pogoje izplačila nadomestila za neizrabljen letni dopust), saj s tega področja prejmejo ogromno prijav, ki se pogosto izkažejo za utemeljene. Med usmerjenimi akcijami nadzora bodo inšpektorji preverjali tudi prekarne oblike dela, nezakonito zagotavljanja delovne sile in tuje delodajalce, ki izvajajo čezmejne storitve v Republiki Sloveniji.
  4. Akcije nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje se bodo izvajale predvsem pri delodajalcih v gostinstvu. Poročila iz preteklih let namreč kažejo, da je v gostinstvu opravljanje dela prek pogodb civilnega prava, kljub obstoju elementov delovnega razmerja običajno, zelo pogosto pa prihaja tudi do kršitev določb o delovnem času in neustreznega zagotavljanja počitkov ter odmorov delavcev.
  5. Podobne akcije bodo inšpektorji izvajali tudi v dejavnostih prevozništva in taksi prevozov. Pri prvih se bodo usmerili tako na dejavnosti prevoza oseb kot blaga. Vsem tem dejavnostim je skupno to, da so v praksi pogosto ugotovljene kršitve povezane z delovnim časom, zagotavljanjem počitkov, pogodbami za krajši delovni čas, pogosta pa je tudi pojavnost prekarnega dela.
  6. Nadzor se bo izvajal tudi nad tujimi delodajalci, kjer se bo preverjala doslednost izvajanja Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.
  7. Poleg delovnih razmerij, bodo izvedene tudi usmerjene akcije na področju varnosti in zdravja pri delu. Inšpektorji bodo največ pozornosti namenili osveščanju delodajalcev, delavcev in njihovih predstavnikov ter predstavnikov stroke. V preteklih letih je bilo ugotovljeno, da so še vedno najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri ocenjevanju tveganj, usposabljanju delavcev ter zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev.
    Na tem področju je bilo v preteklosti pogosto ugotovljeno, da izjave o varnosti z oceno tveganj niso dovolj konkretizirane in prilagojene branži ter delovnemu procesu delodajalca. Zato bo predmet posebnih akcij predvsem strokovnost zunanjih služb s področja varnosti in zdravja pri delu.
  8. Poleg tega bodo pod nadzorom tudi dejavnost gradbeništva, proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov, trgovine ter zdravstvene nege. Slednje bodo predmet usmerjene akcije tako s področja varnosti in zdravja pri delu kot tudi delovnih razmerij. V teh dejavnostih je inšpektorat večkrat zaznal, da se opravlja delo po pogodbah civilnega prava, čeprav obstajajo elementi delovnega razmerja. Pogoste so tudi kršitve določb o delovnem času, odmorih in počitkih, vodenja evidenc na področju dela in socialne varnosti ter regresa za letni dopust.

Inšpektorat za delo bo k spoštovanju zakonodaje prispeval tako s preventivnimi kot tudi kaznovalnimi aktivnostmi. K navedenim programskim usmeritvam, bo glede na ugotovitve in dejansko zaznano problematiko, dodal tudi nove aktivnosti.