Starši prvošolčkov bodo že tretje leto upravičeni do izrednega plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Delodajalci so jim to pravico dolžni omogočiti!

 

Skladno z 165. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) imajo delavci pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Med ostalimi pripada delavcu najmanj en delovni dan za spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan,

Odsotnost iz tega naslova se ne všteva v dneve letnega dopusta, do katerega je upravičen delavec. Pravica do odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin je delavčeva absolutna pravica in jo delodajalec delavcu ne sme odreči, niti v primeru, če bi delavčeva odsotnost ogrozila delovni proces.

Odsotnost po tem členu je plačana odsotnost in delavcu zanjo pripada nadomestilo plače po 137. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Sanja Miljuš Herman

 

Vir: Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 36/20 – ZIUPPP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 98/20 – ZIUPDV, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 – ZDUOP, 28/21 – skl. US, 43/21, 112/21 – ZNUPZ, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 206/21 – ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1)