S 1. junijem so vstopile v veljavo spremembe, ki poenostavljajo čezmejno opravljanje transportnih storitev v Avstriji. Posamičnih napotitev delavcev ne bo več potrebno prijavljati, ob morebitni kontroli voznikov, bodo lahko delodajalci del obvezne dokumentacije dostavili naknadno.

Novela Zakona o preprečevanju plačnega in socialnega dumpinga (LSD-BG), objavljena v Zveznem uradnem listu republike Avstrije št. 64, ukinja enkratne, okvirne in skupne prijave napotenih delavcev na področju transporta. Nova ureditev določa enotne ‘pavšalne’ prijave, ki veljajo za obdobje 6 mesecev. Več delavcev hkrati se lahko odslej prijavlja z novim ZKO3-T obrazcem. Posamičnih napotitev tako ni več potrebno prijavljati. Nespremenjena pa ostaja obveznost prijave delavcev pred vstopom na avstrijsko ozemlje oziroma pri kabotaži pred začetkom opravljanja dela.

Hitrejša ponovna prijava

Odslej se v prijavi poleg podatkov o delodajalcu, njegovemu zastopniku, kontaktni osebi (če ni navedena, se domneva, da je to voznik), podatkov o delavcu idr., navaja tudi registrske številke vozil s katerimi vozniki izvajajo storitve. Podatki o naročniku in začasnem kraju zaposlitve niso več obvezni. Sami podatki iz zaključenih prijav se tudi shranjujejo in se ob morebitni novi prijavi lahko uvozijo, kar znatno poenostavlja postopek.

Ločen pristop hrambe dokumentacije

Novela uvaja ločen pristop hrambe dokumentacije. Razlikuje namreč med tisto, ki jo morajo imeti vozniki pri sebi v vozilu pred vstopom na avstrijsko ozemlje in dokumentacijo, ki se lahko ob morebitni kontroli na zahtevo pristojnega organa dostavi naknadno. 

Vozniki morajo imeti pri sebi:

  • kopijo prijave napotitve,
  • kopijo pogodbe o zaposlitvi,
  • A1 obrazec,
  • evidenco delovnega časa.

Dokumentacija mora biti shranjena v fizični obliki ali na berljivem mediju: na tablici, telefonu, strežniku idr. Pod pogoji, da je v trenutku kontrole dostopna za vizualni prikaz in je iz nje razvidno, da je bila vozniku posredovana pred vstopom na avstrijsko ozemlje. Hramba na USB ključku ni dovoljena.

Če iz dokazljivih tehničnih ali časovnih razlogov vozniku ni mogoča vročitev kopije prijave napotitve (zgolj izjemoma!) zadošča, če se nadzornemu organu predloži zgolj referenčna številka prijave iz ZKO3-T.

Obsežnejša dokazila posredujete pozneje

V primeru kontrole, mora delodajalec na zahtevo pristojnega organa naknadno posredovati:

  • plačilne liste,
  • dokazila o izplačilu plače (tj. dokazila o bančnem nakazilu),
  • dokumentacijo glede razvrstitve v plačilni razred (tj. dokazila o izobrazbi, delovnih izkušnjah idr.),
  • evidence delovnega časa (kljub temu, da je bil vanje že ob kontroli opravljen vpogled).

Rok za naknadno posredovanje je 14 koledarskih dni po koncu koledarskega meseca, v katerem je bila izvedena kontrola. Dokumentacija se posreduje za tekoči koledarski mesec, v katerem je bil izveden nadzor in za mesec pred tem.