26. septembra je Državni zbor sprejel noveli Zakona o inšpekciji dela (ZID-1B) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki začneta veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. Spremembe prinašajo tudi obvezo za delavce, ki se morajo v času teka odpovednega roka prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve, sicer jim grozijo finančne sankcije.

Spremembe v zakonu o inšpekciji dela

Najpogostejše ugotovljene kršitve s strani inšpektorata od leta 2009 dalje, so kršitve v zvezi s plačilom za delo. Inšpektor lahko v takšnih primerih delodajalcu sicer izreče sankcijo za prekršek v okviru pristojnosti, nima pa na voljo ostalih sredstev, s katerim bi delodajalca neposredno prisilil k določenemu ravnanju. Zato se v Zakonu o inšpekciji dela (ZID-1) kreira nova rešitev, kjer lahko inšpektor z upravno prepovedno odločbo neposredno vpliva na ravnanje zavezanca do odprave nepravilnosti. Sprejeta sprememba 18. člena ZID-1 omogoča možnost izdaje prepovedne odločbe, če je pri bil zavezancu v obdobju 12 mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljen prekršek. Za prekršek šteje neizplačilo plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu, kot to določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Sporne pogodbe civilnega prava

Če inšpektor za delo ugotovi, da se delo pri zavezancu opravlja na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z ZDR-1, lahko izda odločbo na podlagi 6. točke prvega odstavka 19. člena (ZID-1) in prepove opravljanje določenega dela na podlagi pogodb civilnega prava do odprave nepravilnosti. ZDR-1 namreč določa, da se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Zavezanec lahko nepravilnosti odpravi na dva načina:

  • preneha z opravljanjem dela oz. izvajanjem delovnega procesa z osebo v razmerju do katere so bile ugotovljene nepravilnosti;
  • z osebo, ki opravlja delo v primeru obstoja elementov delovnega razmerja, sklene pogodbo o zaposlitvi.

Nova ureditev konkretizira še drugo od možnih oblik odprave nepravilnosti tako, da zavezanec izroči delavcu pogodbo o zaposlitvi v skladu z ZDR-1. Pisna pogodba o zaposlitvi mora biti ustrezna oziroma v skladu s predpisano vsebino, ki jo določa 19. člen ZID-1. Če ni, ima delavec možnost zavrnitve sklenitve pogodbe o zaposlitvi in sodno uveljavljanje pravic.

Sankcije za delavce, ki niso vpisani v evidenco iskalcev zaposlitve

S predlagano spremembo 60. člena ZUTD (6. člen predloga zakona), se možnost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve v času teka odpovednega roka, spreminja v obveznost. Posledično se zaostruje tudi sankcija, če delavec te obveznosti ne bo spoštoval – delavcu se pravica do denarnega nadomestila za prve tri mesece upravičenosti odmeri zgolj v višini 60 odstotkov od osnove (ki sicer znaša 80 odstotkov od osnove), vendar ne manj kot 350 evrov.

Sankcija bo delavca doletela tudi, če se bo v navedeno evidenco v odpovednem roku sicer pravočasno prijavil, a iz neupravičenih razlogov ne bo izpolnjeval obveznosti dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom (drugi odstavek spremenjenega 60. člena).

Dolžnost obveščanja za delodajalca

Pri tem pa zanj obstaja tudi varovalka. Tretji odstavek spremenjenega 60. člena delavca namreč varuje pred sankcijo, če ga delodajalec napačno oz. ga ne pisno obvesti tudi o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti in o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Na podlagi tretjega odstavka 87. člena ZDR-1 mora namreč delodajalec delavca ob odpovedi poleg seznanitve s pravnim varstvom, obvestiti tudi o tem. V takšnih okoliščinah s strani zavoda delavcu denarno nadomestilo ne bo odmerjeno v nižjem znesku. Delodajalec, ki pa navedeno obvestilo opusti, je odgovoren v skladu z ZDR-1. Za omenjen prekršek je predpisana globa od 750 do 2.000 evrov za delodajalca – pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Volontersko pripravništvo se ukinja

S spremembami, ki stopajo v veljajo, se ukinja tudi volontersko pripravništvo.

Če imate dodatna vprašanja in dileme, ali potrebujete pomoč pri obrazložitvi nejasnosti, se po brezplačen nasvet obrnite na kariera@kadrovska-asistenca.si ali 02/22-83-511.