Višji potni stroški za vse?

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 87/2022, z dne 24. 6. 2022) že drugič v zadnjem letu spremenila višino osnovnega zneska, od katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo. Tudi na ta način poskuša delavcem olajšati obvladovanje stroškov, ki nastajajo zaradi trenutne situacije na trgu energentov.

Od 1. julija 2022 dalje se tako pri izračunu povračil stroškov za prevoz na delo in z dela uporablja znesek 0,21 €/km (do sedaj 0,18 €/km), povračilo stroškov prevoza na službeni poti z lastnim vozilom pa znaša 0,43 €/km (prej 0,37 €/km).

Ali bodo višje povračilo stroškov prevoza na delo in z dela prejeli vsi zaposleni?

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ne določa pravic posameznika, temveč ureja le obdavčitev te pravice.

Vsak zaposleni je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela. To je pravica, ki jo določa 130. člen ZDR-1. Podrobnejši način obračuna in višina nadomestila pa so določeni s kolektivno pogodbo dejavnosti, podjetniško kolektivno pogodbo, internim aktom delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi. Če to pravico posamezni delovnopravni akti urejajo različno, pripada zaposlenemu povračilo stroškov v višini, ki je zanj najugodnejša. Za delodajalce, ki jih ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti, velja, da način in višino povračil stroškov uredijo v internem aktu.

Kolektivne pogodbe dejavnosti različno urejajo pravice glede povračila stroškov. Večina še vedno določa, da zaposlenemu pripada povračila stroškov prevoza na delo in z dela v določenem odstotku od najcenejšega javnega prevoza za vsak dan prisotnosti na delu, če je delovno mesto oddaljeno od mesta opravljanja dela več kot določeno število kilometrov. Le če zaposleni iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, mu pripada povračilo stroškov prevoza v višini x € za x kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.

Tudi delodajalci imajo v internih aktih te pravice različno urejene. Po naših izkušnjah jih je velika večina v zasebnem sektorju od prve spremembe uredbe v septembru 2021 prešla na način izplačila v višini kilometrine.

Tudi ob zadnji spremembi uredbe bodo tako zaposleni, katerih pravica do povračila stroškov je vezana ne kilometrino, prejeli višje izplačilo. Zaposleni v dejavnostih, v katerih pa kolektivne pogodbe še vedno predvidevajo povračilo stroškov v višini odstotka od najcenejšega javnega prevoza, pa se lahko nadejajo višjega izplačila smo v primeru, če bo prišlo do podražitve javnega prevoza ali če bo delodajalec to področje drugače – ugodneje za zaposlene – uredil v internih aktih.

Sanja Miljuš Herman

Kadrovske storitve d.o.o.