Na delovnem mestu preživimo velik del svojega časa, zato je še kako pomembno, da se v svojem delovnem okolju počutimo dobro, predvsem pa da se zaposlene na različne načine ozavešča o zdravem načinu življenja. Pozitivno okolje, ki ga ustvarjajo naši sodelavci, predvsem pa vodstvo, je tako neprecenljivo in lahko zaposlene dodatno motivira za delo, predvsem pa zaposlene naredi še toliko bolj zavzete. Delodajalčeva naloga je tako zagotavljati spodbudno delovno okolje, kar mu v določenem delu nalaga tudi zakon, ki kot eno izmed obveznosti delodajalca predvideva izvedbo promocije zdravja.

Kaj nam o promociji zdravja pove zakon?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa pravno podlago, iz katere izhaja delodajalčeva dolžnost načrtovanja in izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, pri čemer mora zagotavljati potrebna sredstva in spremljati izvedbo promocije zdravja. Delodajalec je po zakonu dolžan načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Globe za neizvajanje promocije zdravja na delovnem mestu so visoke in lahko segajo od 2.000 do 40.000 evrov.

Zakaj sploh promocija zdravja?

Ker za svoje poslovne partnerje izvajamo tudi promocijo zdravja na delovnem mestu opažamo, da se v slovenskih podjetjih premalo zavedajo pomena promocije zdravja na delovnem mestu in zato pogosto naletimo na neresen pristop s strani odgovornih, kljub temu, da ima lahko dobro zastavljena in izvajana promocija zdravja zelo pozitivne učinke na zaposlene, kar pripelje tudi do pozitivnih učinkov za podjetje.

Smisel promocije zdravja se kaže skozi učinke, ki jih ima promocija zdravja, predvsem pa v zdravih in zadovoljnih zaposlenih, ki so, če delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, bolj povezani s kolektivom, hkrati pa redkeje zbolijo in odhajajo v bolniški stalež. Zavedanje, da delodajalec nudi prijetno in stimulativno delovno okolje, ter skrbi za dobrobit svojih zaposlenih, posledično privabi tudi kvalitetnejši kader, hkrati pa podjetje pridobi na javnem ugledu.

Kako se v podjetju lotiti promocije zdravja?

Promocije zdravja na delovnem mestu se lahko lotijo podjetja sama, precej boljše rezultate pa lahko pričakujejo, če povabijo zunanjega strokovnjaka, ki jim bo pomagal do kakovostne analize stanja (zagotovljena je anonimnost – dobimo bolj iskrene odgovore), dobrega načrta promocije zdravja in usposobljene skupine za zdravje.

Ključno pri samem projektu Promocije zdravja na delovnem mestu je, da so v promocijo zdravja vključeni vsi zaposleni, vključno z vodstvom. Podpora vodstva je ključna, da se promocija zdravja v podjetju načrtuje, izvaja in spremlja rezultate.

Priporočljivo je, da podjetje določi osebo (ali več, če gre za večje podjetje), ki bo zadolžena za pripravo načrta promocije zdravja, in njegovo implementacijo. Izbere se naj osebo, ki velja za motivatorja, ki zna navdušiti in ki pri sodelavcih uživa večjo mero zaupanja.

Na samem začetku je potrebno narediti analizo stanja, kjer opredelimo ključne probleme in predvidimo ukrepe za zajezitev teh problemov. Za pripravo analize stanja uporabimo interne podatke, kot je število bolniških staležev, poškodb pri delu in oblikujemo vprašalnik. Z vprašalnikom preverjamo:

 

1.) Psihosocialna tveganja:

splošno zadovoljstvo in pogoje dela,

medosebne odnose s sodelavci in vodji,

komunikacijo in prenos informacij.

 

2.) Zdravje:

fizično in

duševno zdravje.

 

3.) Želje in predloge:

Ko zberemo rezultate in jih analiziramo, moramo ugotovitve in ukrepe, kako problematična področja izboljšati, zapisati v Načrt promocije zdravja ter ga predstaviti vodstvu in zaposlenim. Če je področij, ki zahtevajo dodatne ukrepe več, se osredotočimo na največ 2 področji, ki v podjetju predstavljata največji izziv in izberemo ukrepe, ki jih bomo v podjetju glede na razpoložljiva sredstva tudi izpeljali. Bolje, da je načrt kratek, realen, merljiv in dosegljiv kot obsežen, nerealen, neizvedljiv.

Izvajanje ukrepov promocije zdravja

Še tako dober načrt promocije zdravja ne more dati učinkov, če v praksi ne zaživi. Kot je že bilo omenjeno, je za izpeljavo načrta promocije zdravja potrebna podpora vodstva, osebe zadolžene za promocijo zdravja, in seveda sodelovanje vseh zaposlenih. Dobro je, da se na mesečne sestanke podjetja vključi tudi osebo odgovorno za promocijo zdravja, ki poroča o izvajanju promocije zdravja, opozarja na neizvajanje oz. na novosti iz področja s ciljem, da podjetje sledi načrtu.

Programi, ukrepi ali aktivnosti promocije zdravja so za zaposlene prostovoljni. Pogosto so tisti zaposleni, ki bi jim ukrepi iz promocije zdravja lahko najbolj koristili, tudi najmanj motivirani za sodelovanje. Kako pripravit takšne zaposlene do sodelovanja?

  • Ukrepi, ki se nanašajo na promocijo zdravja, naj ne pridejo s strani vodstva.
  • Pri načrtovanju, uvedbi in izvedbi promocije zdravja na delovnem mestu naj aktivno sodelujejo vsi sodelavci, še posebej spodbujajte »nergače« da podajo svoj predlog, ki ga vključite program promocije zdravja in jo motivirajte, da skrbi za izvajanje svojega predloga.
  • Redno obveščajte, ozaveščajte in spodbujajte zaposlene o pomenu skrbi za zdravje, o zdravih navadah in škodljivih razvadah.
  • Za obveščanje uporabite različne kanale (od spletne pošte do različnih aplikacij, ki jih podpirajo mobilni telefoni, oglasno desko, ipd).
  • Zaposlene, ki najbolj sodelujejo pri programih lahko tudi simbolično nagradite.

Zdravje je nekaj, kar v človeškem življenju igra pomembno vlogo in je najpomembnejša vrednota vsakega posameznika. Kot tako bi morali jemati tudi Promocijo zdravja na delovnem mestu –kot sredstvo, s katerim lahko skupaj z vsemi zaposlenimi skrbimo za zdrav način življenja tudi na delovnem mestu. Pomembno je, da se vplivov na zdravje zavedamo prav vsak dan in delujemo na način, da se izogibamo vsem negativnim dejavnikom, ki bi lahko slabo vplivali na zdravje. Konec koncev, kdo bo skrbel za naše zdravje, če ne mi sami.

O tem kakšne so pozitivne prakse pa v prispevku naslednjič….