Zaposlujete novega delavca? Je ta dovolj zdrav, da bo lahko opravljal dela, ki se od njega zahtevajo? Kakšnim tveganjem bo izpostavljen na delovnem mestu? Kakšne zdravstvene zahteve mora zato izpolnjevati? Zdravje zaposlenih preverite z zdravstvenim pregledom!

Kdo vse je »delavec«?

Načeloma velja: delavec je tista oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Vendar je ta definicija je preohlapna. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) jo razširja. Delavec je tudi:

  • oseba, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca (podjemna pogodba oziroma pogodba o delu, avtorska pogodba, študentsko delo …) ali
  • oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja (poklicno in strokovno izobraževanje).

Kaj pove ocena tveganja in izjava o varnosti?

Ocena tveganja pove, ali je zdravstveni pregled obvezen ali ne. Kako oceno pridobiti? Vsak delodajalec mora pisno oceniti tveganja, ki so jim ali bi jim lahko bili izpostavljeni delavci pri delu. Tveganja zapiše v Izjavi o varnosti.

V izjavi je delodajalec dolžan določiti tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo za določena dela izpolnjevati delavci.

Kdaj je zdravstveni pregled obvezen?

Če za konkretna dela iz Izjave o varnosti z oceno tveganja izhajajo:

  • tveganja za varnost in zdravje delavcev ali/in
  • posebne zdravstvene zahteve je delodajalec dolžan vsakemu delavcu, ki takšno delo opravlja, zagotoviti zdravstveni pregled.

Zdravstvena sposobnost je izdana na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

Zdravstveni pregled se opravi v obsegu, ki ustreza:

  • trenutnemu stanju in
  • tveganjem, ki lahko povzročijo razvoj poklicnih bolezni.

Kdaj ni obvezen?

Če tveganj ni, potem zdravstveni pregled delavcev ni zahtevan: po ZDR splošna zdravstvena sposobnost ni več pogoj za sklenitev delovnega razmerja.

Za že zaposlene

Na zdravstvene preglede ste dolžni napotiti tudi že zaposlene: njihovi pregledi morajo ustrezati tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

Z njim ne ugotavljamo splošnega zdravja!

Ne pozabite: (predhodni) zdravstveni pregled ni splošni pregled in ne ugotavlja celovitega zdravstvenega stanja kandidata. S pregledom se preverja zgolj kandidatova zdravstvena zmožnost za opravljanje del, za katere se sklepa pogodba o zaposlitvi.

Zakaj ga (je dobro) opraviti?

Z zdravstvenim pregledom se ugotavlja, kakšno je zdravstveno stanje oseb, ko te vstopijo v delovni proces. Zakaj je ta podatek pomemben? Ob morebitnih zdravstvenih težavah zaposlenih je namreč težko dokazovati za nazaj, kdaj je prišlo do sprememb zdravstvenega stanja. Na inšpektoratu menijo, da je zato smiselno, da vsi delavci ob sklenitvi delovnega razmerja ter predvsem samozaposlene osebe opravijo predhodni zdravstveni pregled.

ZPIZ bo zahteval svoje

Skupaj z inšpektoratom vas želimo še seznaniti: ZPIZ ima od delodajalca pravico zahtevati povrnitev povzročene škode. Kdaj? Če je ta nastala, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez zdravstvenega pregleda, in sicer z osebo, ki zdravstveno ni bila zmožna za opravljanje določenih del oziroma nalog – kar se je seveda ugotovilo šele naknadno.