V Uradnem listu RS, št. 15/2022, z dne, 4. 2. 2022, sta bili objavljeni dve pomembni noveli: Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki spreminja 137. člen ZDR, in Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), ki spreminja 29. člen ZZVZZ.

Oba zakona se uporabljata od 1. marca 2022. Noveli vplivata na več postopkov pri obračunu nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so opisani v nadaljevanju.

Izračun 1. delovnega dne v breme ZZZS

ZDR-1C in ZZVZZ-R določata skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca oziroma samostojnega zavezanca (samostojni podjetniki, kmetje, družbeniki idr.), in sicer s 30 na 20 delovnih dni, če je razlog zadržanosti:

  • 01-bolezen,
  • 02-poškodba izven dela,
  • 05-poškodba po tretji osebi izven dela.

Nadomestilo za marec 2022 in nadaljnje mesece bo izplačano v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, če bo zavarovanec (delavec) dosegel 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo pred 1. marcem 2022 ali če bo ta pogoj dosegel v marcu 2022 oziroma v naslednjih mesecih. To pomeni, da se za vse bolniške zadržanosti od dela od vključno 1. 3. 2022 nadomestilo obračuna v breme ZZZS od vključno 21. delovnega dne.

Zaradi lažjega razumevanja navajamo dva primera:

  • Zavarovanec je začasno nezmožen za delo zaradi bolezni od 28. 1. 2022. Dne 24. 2. 2022 doseže 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo (delovni koledar od ponedeljka do petka), nadomestilo je še za celotni februar 2022 v breme delodajalca oz. samostojnega zavezanca. Ker se zakon uporablja šele od 1. 3. 2022, bo nadomestilo plače izplačano v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od 1. 3. 2022 dalje (ne glede na to, da je bil 21. delovni dan izpolnjen že v februarju 2022).
  • Zavarovanec je začasno nezmožen za delo zaradi poškodbe izven dela od 24. 2. 2022. Dne 24. 3. 2022 doseže 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo (delovni koledar od ponedeljka do petka). Ker se zakon uporablja od 1. 3. 2022, bo nadomestilo plače izplačano v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od 25. 3. 2022 dalje (torej od 21. delovnega dne). Nadomestilo plače za obdobje 24. 2. – 28. 2. 2022 in za 1. 3. – 24. 3. 2022 bremeni delodajalca oz. samostojnega zavezanca.

Pri tej spremembi (30–>20 delovnih dni) pa se pristojnost za odločanje o zadržanosti od dela ne spreminja. To pomeni, da še naprej izbrani osebni zdravnik odloča 30 koledarskih dni o začasni nezmožnosti za delo (razen če gre za nego, za katero za določeno, da sam odloča krajše obdobje), imenovani zdravnik pa odloča od vključno 31. koledarskega dne zadržanosti.

Za razloga zadržanosti zaradi poklicne bolezni in poškodbe pri delu ostaja štetje delovnih dni v breme ZZZS enako kot do sedaj – torej je nadomestilo v breme ZZZS od 31. delovnega dne (in odločanje imenovanega zdravnika od vključno 31. koledarskega dne).

Primer – do 28. 2. 2022 in po 28. 2. 2022:

Ko je prva začasna zadržanost zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe izven dela (razlog 02, 05), ki bremeni delodajalca, v februarju 2022 ali prej (da se je torej zaključila do konca februarja 2022), mora biti le-ta do 30 delovnih dni, nato sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni (zavarovana oseba dela), nato pa sledi nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, ki jo potrdi imenovani zdravnik z odločbo (od prvega dne te druge, nove zadržanosti).

Ko je prva začasna zadržanost zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe izven dela (razlog 02, 05), ki bremeni delodajalca, v marcu 2022 ali pozneje (tudi če se je zadržanost začela v februarju, a se je nadaljevala v marec 2022), mora biti le-ta do 20 delovnih dni, nato sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni (zavarovana oseba dela), nato pa nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, ki jo potrdi imenovani zdravnik z odločbo (od prvega dne te druge, nove zadržanosti).

121. dan –> 81. dan

ZDR-1C prinaša spremembe v primeru tretjega odstavka 137. člena ZDR, in sicer skrajšanje obdobja s 120 delovnih dni na 80 delovnih dni.

Delodajalec izplača nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe, ki ni povezana z delom (razloga 02 in 05), v posameznem koledarskem letu največ za:

  • 120 delovnih dni, če je šlo za leto 2021 (ali prejšnja leta),
  • 80 delovnih dni, če gre za leto 2022 (ali naslednja leta).

Za čas daljše odsotnosti, to je:

  • od vključno 121. delovnega dne (v letu 2021 ali prej) ali
  • od vključno 81. delovnega dne (v letu 2022 ali pozneje),

izplača delodajalec nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ob pogoju, da je o zadržanosti od vključno 121.delovnega dne (leta 2021 ali prej) oz. 81. delovnega dne (leta 2022 ali pozneje) z odločbo odločil imenovani zdravnik.

Delavec mora sam sporočiti svojemu osebnem zdravniku, kdaj bo nastopil 81. delovni dan (v letu 2022 ali prihodnjih letih), da ta datum osebni zdravnik vpiše v predlog imenovanemu zdravniku, ki bo odločil o začasni nezmožnosti za delo iz razlogov 01, 02 in/ali 05 od vključno tega 81. delovnega dne.

Delodajalec mora ob vložitvi zahtevka za refundacijo v takih primerih priložiti eBOL-e za razloge 01, 02 in 05, na katerih so zadržanosti, ki so bremenile delodajalca, in ustrezne plačilne liste, iz katerih je razvidno, da je bilo nadomestilo za 80 delovnih dni iz navedenih razlogov v breme delodajalca delavcu dejansko izplačano.

V 80 delovnih dni v breme delodajalca, ki so pogoj za uveljavitev pravice iz 3. odstavka 137. člena ZDR, se seštevajo delovni dnevi, izplačani v breme delodajalca, za mesece januar, februar, marec … za november in za december tekočega leta, seveda ob pogoju, da jih je delodajalec dejansko izplačal.

Predvidoma v drugi polovici marca 2022 bodo pripravljene spremembe na eObračunu v okviru eZahtevka tudi na portalu SPOT. Opisane spremembe morajo biti implementirane tudi v programe za obračun plač in nadomestil pri delodajalcih in računovodskih servisih ter pri oddaji eZahtevkov preko vmesnika eNDM.

Vir: povzeto po Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 18. 2. 2022