Ali veste, da od 2.000 do 40.000 evrov globe plača za prekršek tisti delodajalec, ki inšpekciji dela ne prijavi takoj vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom, nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevaren pojav in ugotovljeno poklicno bolezen? Pozor, s 1. septembrom 2022 bo način prijave spremenjen in posodobljen.

Na portalu SPOT bo s 1. 9. 2022 vzpostavljen elektronski postopek za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat RS za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Prijava z obrazcem ER-8 se za večino primerov ukinja. Enoten elektronski postopek bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitev.

Kdaj mora delodajalec prijaviti nezgodo?

K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS). Ti bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu prijavo lahko oddali le še na portalu SPOT, kjer bodo izpolnili podatke splošnega dela obrazca, ki jih bosta v svoja informacijska sistema hkrati prejela Inšpektorat za delo in ZZZS.

Delodajalec mora v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju izpolniti splošni dela obrazca prijave nezgode pri delu in takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom, nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, in kolektivno nezgodo (ko je poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela).

Zaradi izvajanja nalog ZZZS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje delodajalec prijavi vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža).

Kakšen bo postopek po novem?

Na portalu SPOT bo ePrijave o nezgodi pri delu lahko vnašal zakoniti zastopnik delodajalca ali pooblaščena oseba (notranja ali zunanja), ki pa si mora za to urediti novo pooblastilo, saj gre za nov postopek na portalu SPOT. Več informacij o tem je na voljo na portalu SPOT. (http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem)

Podatke splošnega dela obrazca, ki jih bo izpolnil delodajalec na portalu SPOT, bo prek informacijskega sistema ZZZS prejel splošni izbrani osebni zdravnik zavarovanca, ki bo na podlagi podatkov iz splošnega dela obrazca in svoje ocene (na primer na podlagi zdravniškega pregleda, morebitne medicinske dokumentacije, pogovora z zavarovancem …) izpolnil podatke zdravstvenega dela obrazca. ZZZS bo podatke zdravstvenega dela obrazca prejel prek informacijskega sistema.

Zavarovanec oz. poškodovanec ali druge osebe, če poškodovanec ne more sam (na primer sorodniki, prijatelji, sodelavci ipd.), morajo potem, ko delodajalec izpolni splošni del obrazca na portalu SPOT, obvezno kontaktirati izbranega osebnega zdravnika zavarovanca oz. poškodovanca. Obvestiti ga morajo, da je prišlo do poškodbe pri delu in da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT, da lahko on izpolni še zdravstveni del obrazca.

Delodajalec do podatkov zdravstvenega dela obrazca ni upravičen. Z njimi se lahko seznani le, če mu jih razkrije zavarovanec oz. poškodovanec sam. Zavarovancem bodo prijave nezgode in poškodbe pri delu in morebitni preklici dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS (https://www.zzzs.si/) za zavarovane osebe, pri čemer za dostop potrebujejo digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

Preklic prijave nezgode ali poškodbe pri delu

Portal SPOT bo omogočal tudi preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu. Delodajalec bo lahko preklical že oddano prijavo nezgode in poškodbe pri delu (splošni del obrazca), če:

  • je bil naveden napačen zavarovanec oz. poškodovanec;
  • ugotovi, da ni šlo za nezgodo oz. poškodbo pri delu pri tem delodajalcu;
  • so bili podatki o zavarovancu oz. poškodovancu ali delodajalcu ali nezgodi napačni;
  • ugotovi, da ni šlo za nezgodo, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni (41. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu) – v tem primeru opravi preklic samo na IRSD.

Tudi izbrani osebni zdravnik lahko prekliče zdravstveni del obrazca, in sicer zaradi navedbe napačnega podatka o šifri diagnoze ali zunanjega vzroka poškodbe in podobnih razlogov.

Inšpektoratu za delo bo ePrijava omogočila hitrejši dostop do prijav za potrebe učinkovitega nadzora in preventivnega ukrepanja. Velik bo tudi časovni in finančni prihranek, saj se sedaj podatki iz ER-8 obrazca v informacijski sistem prepisujejo ročno.

 

Sanja Miljuš Herman, univ. dipl. prav.

Kadrovske storitve d.o.o.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2022-08-16-s-1-9-2022-se-uvaja-enotna-elektronska-prijava-nezgode-in-poskodbe-pri-delu-na-portalu-spot/