Spremembe za delodajalce in napotene delavce

Vlada je na redni seji 22. decembra lani določila besedilo drugega predloga Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, dan zatem je predlog v državnem zboru že prestal prvo obravnavo. Ker je zakon trenutno v zakonodajni fazi, še ni znano, kdaj bo sprejet, znane pa so predvidene spremembe, ki jih bo prinesel delodajalcem in napotenim delavcem.

Temeljni cilj predlaganega zakona je prenos Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta evropske unije z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) v nacionalno zakonodajo. Po domače: zakon ureja čezmejno izvajanje storitev delodajalcev z napotitvijo delavcev na delo, kot tudi čezmejno izvajanje storitev samozaposlenih oseb. Iz Slovenije v druge države članice EU ali iz teh v Slovenijo; pri tem pa se vključenost delavcev v obvezna socialna zavarovanja ohranja v njihovi matični državi.

Upoštevajoč obseg in grobost kršitev pravic delavcev, napotenih na delo v druge države članice EU, je eden izmed ciljev predloga zakona preprečevanje zlorab instituta napotitve ter kršenja pravic napotenih delavcev s strani domačih, slovenskih delodajalcev.

Kaj vse predlog določa in ključne spremembe

Predlog zakona določa pogoje za izvajanje storitev v tujini, postopek za izdajo obrazca A1, čezmejno izvajanje storitev tujih delodajalcev v Sloveniji, sodelovanje držav članic EU na področju čezmejnega izvajanja storitev itd.

Med drugim se bo spremenil postopek in pogoji izdaje obrazca A1, predlog zakona določa, da se delodajalcu oz. samozaposleni osebi, ki izpolnjuje pogoje čezmejnega izvajanja storitev po tem zakonu, izda obrazec A1, če mu ni prepovedano čezmejno izvajanje storitev ter če v posameznem primeru ne gre za okoliščine v katerih predpisi EU izključujejo možnost napotitve.

Vloga za izdajo obrazca A1 se lahko vloži največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve, obrazec se izda v roku petih delovnih dni, in sicer za čas napotitve delavca na delo oz. za čas čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe. Vloge za izdajo obrazca A1 ter odločitve ZZZS o vlogi pa se vlagajo in vročajo preko portala e-Vem.Celoten predlog zakona si lahko preberete tukaj.