Med ukrepi, ki se nanašajo na posameznike so:

  1. POVIŠANJE MESEČNEGA/LETNEGA ZNESKA IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI (IDP) TAKO IMENOVANO SOLIDARNO POMOČ IZ 5X NA 7X CENZUSA

Za namen kritja izrednih stroškov, nastalih zaradi poplav, se za leto 2023 dviguje znesek IDP do največ 7x cenzusa (minimalnega dohodka). IDP ni vračljiva oziroma podvržena dedovanju in zanjo lahko zaprosijo tudi tisti, ki sicer niso socialno ogroženi. Pomoč bo lahko izplačana v enkratnem znesku, 30 dnevni rok porabe in 45 dnevni rok za predložitev dokazil pa začnejo teči s 1. januarjem 2024.

Samska zaposlena oseba bo na primer prejela največ do 3.513,32 evra, 4-članska družina (2 zaposlena odrasla in dva otroka) pa bo prejela največ do 11.466 evrov.

Posameznik ali družina, ki so zaradi poplav izgubile streho nad glavo in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, bodo poleg pomoči v višini do največ sedmih minimalnih dohodkov za namen kritja izrednih stroškov, nastalih zaradi poplav, lahko prejele še solidarno pomoč za najem stanovanja, največ v višini dveh minimalnih dohodkov za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem.

Prizadetim v poplavah se zagotavlja pridobitev pravice do subvencije tržne najemnine. Vlogo za pravico za subvencijo tržne najemnine se vloži  v obdobju od 4. avgusta 2023 do vključno 31. januarja 2024, pri čemer se ne  bo ugotavljal materialni položaj premoženja (razem prihrankov in vrednostnih papirjev) vlagatelja.

  1. UVELJAVLJANJE SPREMEMB V VREDNOSTI NEPREMIČNINE NA PODROČJU LETNIH PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV IN PRAVOČASNOST VLOGE ZA UVELJAVLJANJE TEH PRAVIC

Za letne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija, subvencija šolske prehrane) lahko upravičenci, ki so utrpeli škodo na nepremičnini, ki vpliva na njeno vrednost, na center za socialno delo (CSD) do 31. decembra 2023 sporočijo spremembo. Če sprememba vpliva na višino že dodeljene letne pravice, bo CSD na novo odločil o pravici.

Strankam se omogoča uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sprememb od avgusta 2023 in drugih mesecev, ki sledijo avgustu 2023 (torej za nazaj), dalje (odvisno, kdaj je stranka želela vložiti vlogo oziroma sporočiti spremembo), pod pogojem, da vložijo vlogo do konca decembra 2023.

  1. DODATNO (SO)FINANCIRANJE JAVNIH SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV V PODPORO DRUŽINI

Krepijo javne programe v podporo družini in programe za pomoč v stiski, ki jih izvajajo socialnovarstveni zavodi, z dodatnimi sredstvi do višine 15 odstotkov za leto 2023.

  1. SOLIDARNOSTNA POMOČ TUDI ZA ZAPOSLENE NA DEJAVNOSTI OSEBNE ASISTENCE.
  1. PORABA JAVNIH SREDSTEV, KI JIH IMAJO DELODAJALCI, KI PRESEGAJO KVOTO ZAPOSLENIH INVALIDOV, INVALIDSKIM PODJETJEM IN ZAPOSLITVENIM CENTROM

Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana in nakup repromateriala do višine neamortizirane vrednosti, kot izhaja iz računovodskih evidenc, pred nastankom škode.

 

Ukrepi za krepitev trga dela za hitrejšo odpravo posledic poplav in plazov so:

  1. HITREJŠE ZAPOSLOVANJE TUJIH DELAVCEV

Postopek se bo uporabljal le za poklice, ki so potrebni za odpravoposledic poplav in za tujce, ki prihajajo iz držav, za katere ni potreben vizum za vstop in bivanje v Republiko Slovenijo.

  1. PROGRAM JAVNIH DEL

S pomočjo posebnega programa javnih del – Pomoč pri odpravi posledic poplav, se bo angažiralo brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, za pomoč pri odpravljanju posledic poplav in sanacije. Gre za osebe v evidenci brezposelnih oseb, ki nimajo zdravstvenih omejitev in ne glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, ki jo imajo.

  1. ZVIŠANJE DOVOLJENEGA OBSEGA ZAČASNEGA IN OBČASNEGA DELA

Upokojenci bodo lahko opravljali začasno in občasno delo v večjem obsegu, vendar zgolj iz razloga odpravljanja posledic in sanacije škode zaradi poplav.

 

Ukrepi za ohranitev delovnih mest so:

  1. POVRAČILO IZPLAČANIH PLAČ DELAVCEM, KI ODPRAVLJAJO POSLEDICE POPLAV PRI DELODAJALCU

To pravico bo lahko uveljavljal vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023, razen izjem, ki jih določa zakon. Ukrep velja do 3. septembra 2023. Delodajalec bo upravičen do povračila plače v celoti (bruto I), vendar največ do višine povprečne mesečne plače za mesec maj 2023.

Delodajalec bo moral za povračilo nadomestila plač vložiti vlogo v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje  v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Skrajni rok uveljavljanja povračila izplačane plače je do 30. junija 2024.

  1. PREPOVED ODPUŠČANJA DELAVCEV

Za delodajalce, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, se določa obveznost ohranitve zaposlitev delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje enako prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

 

S 1. septembrom se obeta, da bo začel veljati zakon za odpravo posledic katastrofalnih poplav in plazov, ki vsebuje dolg seznam ukrepov za pomoč prebivalstvu, podjetjem, občinam in kmetom ter ukrepe za nujno sanacijo infrastrukture, vključno z vodotoki ter pospešitev postopkov. Do takrat pa veljajo vsi do sedaj sprejeti ukrepi.