Pri načrtovanju novih letnih planov, nikar ne pozabite na pripravo novih programov promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2018. Za lažje načrtovanje aktivnosti, smo za vas zbrali pet pomembnih napotkov, ki jim je dobro slediti.

1. Bodite kreativni: vprašajte zaposlene

Novo leto, nove priložnosti. Bodite kreativni pri vzpostavitvi novega načrta in planiranju aktivnosti. Vanj vključite vse zaposlene in jih povprašajte o njihovih idejah ter željah.


Smernice Ministrstva za zdravje: Dobro načrtovani programi promocije zdravja na delovnem mestu združujejo potrebe organizacije in potrebe delavcev.


2. Za vsakega zaposlenega nekaj

Z vključevanjem zaposlenih v pripravo načrta ustvarjate njegovo dodano vrednost, saj bo vsak od zaposlenih v ukrepu prepoznal koristi zase.


Smernice Ministrstva za zdravje: Zaradi velike raznolikosti delovnih okolij, smernice podajajo le temeljna načela za načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. Vsak delodajalec mora temeljna načela promocije zdravja na delovnem mestu prilagoditi svoji organizaciji in okoliščinam.


3. Ukrepi znotraj zmožnosti

Slabih predlogov ni. Vsak predlog preučite. V načrt vključite tiste aktivnosti, za katere menite, da so koristne za organizacijo in za zaposlene. Pomembno je, da so aktivnosti mogoče za izvedbo, tako v smislu časa, kdaj se izvajajo, kot koristi za zdravje zaposlenih ter nenazadnje tudi davčne obravnave stroškov, ki nastanejo.


Smernice Ministrstva za zdravje: Dobro pripravljen program vsebuje prednostna področja in za vsako področje določa posamezne aktivnosti, odgovornosti, časovni okvir, način spremljanja, vrednotenja ter potrebna sredstva. Zgolj z usmerjenostjo v omenjena področja lahko pričakujemo izboljšave na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih.


4. Razpršitev odgovornosti

Vključenost zaposlenih v aktivnosti povečate tako, da za izvedbo določite več odgovornih oseb za pripravo in izvedbo aktivnosti.


Smernice Ministrstva za zdravje: V delovni skupini naj bodo čim bolj enakomerno zastopani predstavniki delavcev in delodajalca ter po možnosti strokovnjaki, ki v organizaciji delujejo na področju varnosti in zdravja pri delu. V mikro podjetjih naj naloge delovne skupine prevzame odgovorna oseba ali pa je delovna skupina celotni kolektiv.


5. Validacija

Ob koncu leta naredite pregled izvedenih aktivnosti. Vrednotenje bo pokazalo učinke izvedenih aktivnosti.


Smernice Ministrstva za zdravje: Način vrednotenja je sestavni del načrtovanja programa. S spremljanjem programa ugotavljamo, kako dobro so načrtovane in izvedene aktivnosti programa. Spremljamo lahko število udeležencev, vrsto udeležencev, zadovoljstvo s tem, kar je bilo izpeljano, kako je potekala komunikacija, informiranje, zmanjšanje števila kadilcev, zmanjšanje dni bolniške odsotnosti, manjše število menjav/fluktuacij zaposlenih, višja kakovost opravljenega dela, večje zadovoljstvo strank, več odločitev za določeno izobraževanje ipd.