Slovenija je letos sprejela nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS). V veljavo bo stopil s 1. januarjem 2018, s seboj pa prinaša novosti čezmejnega opravljanja storitev oz. napotitve delavcev v tujino. Delodajalcem priporočamo, da se na novosti pripravite že danes,saj se bo v času odločanja o vlogi za izdajo obrazca A1, preverjalo kar nekaj predpostavk novega zakona. Dodatno je napovedano, da bo Inšpektorat za delo RS že letos izvajal nadzor nad izpolnjevanjem določb o pravicah napotenih delavcev.

Nov zakon prinaša številne novosti, med njimi posebej določa pogoje za čezmejno izvajanje storitev. Predpisani pogoji izhajajo iz evropskih predpisov, ki so v številnih državah članicah Evropske unije že celovito urejeni. V našem zakonu je dodan le še en pogoj (druga alineja naslednjega odstavka), ki izhaja iz javnega interesa Slovenije ‒ ta skrbi za zaščito pravic napotenih delavcev in vzpostavitev pravičnejše konkurence.

Novi pogoji se razlikujejo od sedanjih

V skladu z ZČmIS lahko delodajalec čezmejno izvaja storitve pod pogoji, da:

 • običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
 • ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca, kar pomeni, da:
  • delodajalcu v zadnjih treh letih ni bila več kot enkrat pravnomočno izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom ali zaposlovanjem na črno,
  • delodajalec je pol leta pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti,
 • napoteni delavec običajno ne opravlja dela v državi napotitve,
 • se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Republiki Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo,
 • se storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov.

Pogoji v novem zakonu se razlikujejo od pogojev, ki veljajo danes, zato je potrebno posebno pozornost nameniti novostim, predvsem spremembam predpostavk za izdajo A1 obrazca, saj se bo v času odločanja o vlogi preverjalo tudi, ali delodajalec izpolnjuje pogoje za čezmejno izvajanje storitev.

Po novem elektronska oddaja A1 obrazca

Vprašalnik za delodajalce, ki se je doslej oddajal še v fizični obliki, bo s prihodnjim letom nadomestil elektronski obrazec. Vloge se bodo oddajale preko portala E-vem, priložiti jim bo potrebno izjavo vlagatelja o opravljanju dejavnosti, kopijo pogodbe o zaposlitvi in pogodbo o izvajanju storitve oz. akt o napotitvi.

Poleg tega se bo podlaga zavarovanja 01 z izdajo obrazca A1, samodejno spremenila v podlago 02. S tem se prekinja dosedanja praksa, po kateri so se napotitve za namene davčne obravnave v Sloveniji, kljub pridobitvi A1 obrazca, prikazovale kot službena pot.

Tako bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) delodajalcu izdal potrdilo A1, če:

 • delavec, za katerega je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, nima že veljavnega potrdila A1, izdanega za isto obdobje,
 • delodajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da v primeru, za katerega je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, ne gre za okoliščine, v katerih je izključena možnost napotitve na podlagi prvega odstavka 12. člena Uredbe 883/2004/ES, prvega ali drugega odstavka Uredbe 987/2009/ES ali Sklepa A2 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o razlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja za napotene delavce in samozaposlene delavce, ki začasno opravljajo delo zunaj pristojne države,
 • v času odločanja o vlogi izpolnjuje pogoje za čezmejno izvajanje storitev, določene v prvi, drugi in tretji alineji prvega odstavka 4. člena ZČmIS,
 • mu v zadnjih 12 mesecih ni bilo razveljavljeno potrdilo A1 na podlagi tretje alineje tretjega odstavka 11. člena ZČmIS.

Inšpektorat RS bo preverjal izvajanje

Kljub temu, da bo nov zakon začel veljati leta 2018, so v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) že opredeljene določbe, ki urejajo delovnopravni vidik napotenih delavcev. Pogodbe o zaposlitvi in aneksi usklajeni s slovensko delovnopravno zakonodajo, so tako obvezni že danes. Preverjanju bo poseben poudarek letos namenil tudi Inšpektorat za delo RS, ki pripravlja akcijo nadzora izvajanja določb o pravicah napotenih delavcev. V njenem okviru bo na podlagi podatkov ZZZS, ki izdaja obrazce A1, preverjal predvsem skladnost pogodb zaposlitvi in ostalih predpostavk, določenih v členih 208 –210  ZDR-1.

Kaj lahko storimo že danes?