Poklici in delovno okolje se danes spreminjajo hitreje kot v preteklih obdobjih. Na to vplivajo družbene in demografske spremembe, tehnološki razvoj, pa tudi usihanje naravnih virov.

Zaradi avtomatizacije na primer se bodo delovna mesta v prihodnosti spremenila, nekatera več ne bodo potrebna, hkrati pa bodo nastala mnoga nova. Za razliko od naših staršev in starih staršev tekom kariere najverjetneje ne bomo več opravljali zgolj enega poklica, ampak se bomo nenehno učili novih znanj, da bomo lažje prehajali med strokovnimi področji in načini dela. To, kar smo se naučili med izobraževanjem, bo najverjetneje zastaralo, naš največji kapital pa bodo pridobljene in posodobljene kompetence, ki jih bomo pridobivali preko formalnega ali neformalnega učenja. Ob tem se nam poraja pomembno vprašanje: kakšne sposobnosti in lastnosti bodo nujne za uspeh na sodobnem trgu dela?

Še pred tem pa naj razložimo, kaj sploh so kompetence. Termin kompetence se nanaša na kombinacijo sposobnosti, lastnosti, znanj in vedenj, povezanih z uspešnostjo na delovnem mestu.

Ključne kompetence so sklop sposobnosti, lastnosti, znanj in vedenj pomembnih za različna delovna mesta in različne poklice – zato jih imenujemo tudi prenosljive kompetence. To so npr. reševanje problemov, upravljanje s časom, komunikacija ipd. Poznamo pa tudi specifične kompetence, ki pa so vezane na točno določeno delovno mesto in zajemajo različna strokovna znanja.

Spreminjanje trga dela

Zaradi globalizacije in avtomatizacije se spreminjajo delovna mesta, posledično pa tudi  kompetence, ki so na trgu dela najbolj zaželene. V prednosti bi naj bili posamezniki, ki se bodo močno specializirali v svoji stroki ali pa širili svoje znanje in kompetence tudi na druga področja.

Dela, ki bodo v prihodnosti najbolj avtomatizirana, so fizična dela, za katera ne potrebujemo posebnih znanj, ter osnovne kognitivne sposobnosti, kot je osnovna pismenost in številske sposobnosti, poroča McKinseyjev globalni inštitut.

Sposobnosti, ki bodo vedno bolj iskane, so: zahtevnejše kognitivne sposobnosti (kot je kreativnost, kritično mišljenje, kompleksno procesiranje informacij, naprednejša pismenost), socialne in čustvene sposobnosti oz. t. i. mehke veščine (kot je napredna komunikacija, empatija, sposobnost neprestanega učenja in prilagajanja) ter tehnološke sposobnosti (ki zajemajo vse od osnovnih do naprednejših IT sposobnosti, analize podatkov, raziskovanja ipd.). Prav slednje bi naj doživele največji skok v povpraševanju: za kar 52% v Zahodni Evropi.

Najbolj iskane kompetence leta 2030

  1. Med ključnimi kompetencami bodo v prihodnjih letih zagotovo ustvarjalnost, intuicija in inovativno mišljenje – saj teh (vsaj zaenkrat) še ne more nadomestiti umetna inteligenca, a so nujne pri razvoju novih produktov in iskanju inovativnih rešitev.
  2. Pomembna kompetenca je tudi kritično mišljenje, torej dvom v predstavljena dejstva, ki pogosto zahteva tudi povezovanje, interpretacijo in predstavljaje konceptov v nejasnih in kompleksnih situacijah. Kritično mišljenje je zelo dobrodošlo, saj lahko vodi k izboljšavam ali novim odkritjem. ,
  3. Reševanje kompleksih problemov, odločanje in selekcioniranje pomembnih informacij iz velikega nabora le-teh, sposobnost za razumevanje globljega pomena tega, kar je bilo izraženo oz. prebrano ter sposobnost razumevanja, osmišljanja in obdelave velike količine podatkov bodo prav tako zelo pomembne sposobnosti v prihodnosti.
  4. Sposobnost prilagajanja in neprestanega učenja je prav tako pomembna kompetenca zaradi hitrih sprememb in napredka, ki smo mu priča. S tem povezano je tudi učenje učenja.
  5. Prav tako bodo zelo pomembne t. i. emocionalna inteligentnost in socialne spretnosti – to je prepoznavanje svojih čustev in čustev drugih, razločevanje, izražanje in uporaba čustev. Omogoča nam grajenje dobrih medosebnih odnosov tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Tudi to je področje, na katerem ohranjamo prednost pred umetno inteligenco.
  6. Podobno velja tudi za vodenje in koordiniranje drugih ter medkulturne kompetence, ki bodo med najbolj iskanimi kompetencami v katerikoli panogi.
  7. Pomembna postaja tudi multidisciplinarnost v smislu globljega poznavanja enega področja in razumevanje drugih področij.
  8. Med najbolj iskanimi bodo zagotovo tudi osnovne in napredne digitalne sposobnosti, uporaba novih tehnologij, programiranje ipd.
  9. Ne smemo pa pozabiti niti na veščine vodenja lastne kariere, ki posamezniku lajšajo prilagajanje glede na trenutne zahteve trga dela.

Kako do razvoja kompetenc?

Omenjene kompetence so lahko do določene mere prirojene, v veliki večini pa jih lahko tudi krepimo in razvijamo. Pri tem vam lahko pomagamo pri Kadrovski asistenci.

Ne le posamezniki, tudi delovne organizacije se bodo namreč morala zavedati potrebe po izobraževanju svojih zaposlenih in jim tako omogočiti čim več priložnosti za nadaljnjo izpopolnjevanje.  Če potrebujete oporo pri pripravi ali nadgradnji sodobnega modela kompetenc, ki bo vaše zaposlene in organizacijo pripeljal do delovne uspešnosti, ste na pravem mestu.