Reforma za bolj povezan in pošten evropski trg dela

Evropska komisija je v začetku letošnjega marca predstavila reformo direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev iz leta 1996, ki si prizadeva za bolj povezan in pošten evropski trg dela. Revizija direktive izpolnjuje zavezo političnih usmeritev komisije o spodbujanju načela, da bi moralo biti enako delo na istem mestu plačano na enak način. Namen predloga je olajšati napotitev delavcev v duhu poštene konkurence in spoštovanja pravic delavcev, ki so zaposleni v eni državi članici in jih delodajalci pošljejo na začasno delo v drugo državo članico. Pobuda želi zagotoviti poštene plačne in enake konkurenčne pogoje med podjetji, ki delavce napotijo, in lokalnimi podjetji v državi gostiteljici.

Odslej se bodo morala vsa pravila o plačilu, ki se uporabljajo za lokalne delavce, uporabljati tudi za napotene delavce. Plačilo ne bo vključevalo samo minimalne plače, temveč tudi druge spodbude, kot so morebitne nagrade ali dodatki. Države članice bodo morale pregledno navesti različne elemente plače na svojem ozemlju. Pravila, določena v zakonu ali v splošno veljavnih kolektivnih pogodbah, postanejo obvezna za napotene delavce v vseh gospodarskih sektorjih. Predlog državam članicam omogoča še, da določijo, da morajo podizvajalci svojim delavcem zagotoviti enako plačilo kot glavni izvajalec. Slednje se lahko naredi samo nediskriminatorno: isto pravilo se mora uporabljati za nacionalne in čezmejne podizvajalce.

Predlog bo zagotovil tudi, da se uporabljajo nacionalna pravila o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela, kadar delavce napotijo agencije s sedežem v tujini.

Če napotitev traja več kot 24 mesecev, se bodo morali uporabljati pogoji delovnega prava držav članic gostiteljic, če so ti za napotenega delavca ugodni.

Nova spletna stran z informacijami za napotene delavce

Ker je v javni obravnavi zakon o napotenih delavcih, s katerim se bo implementirala direktiva  96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, sta znanstvenoraziskovalni center SAZU ter Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije v sodelovanju z MDDSZ vzpostavila spletno stran www.napotenidelavci.si.

Namen strani je večja preglednost pravic in dolžnosti, ki se nanašajo na napotitve delavcev, na njej pa informacije o napotitvah v Slovenijo in iz nje najdejo delavci, delodajalci ter pristojni javni uslužbenci.